گردش دور دنیا ظرف 17 سال

یک خانواده ارجنتاینی با یک موتر کلاسیک مدل 1928 از 17 سال بدین طرف در جهان سیاحت کرده و توقفگاه فعلیشان دوبلین میباشد