فلاکت سیل در هندوستان باعث مرگ 350 تن گردید

فلاکت سیل در هندوستان باعث مرگ 350 تن گردید

فلاکت سیل در هندوستان باعث مرگ  350 تن گردیده و تقریبا 13 منطقه اینکشور را تحت تاثیر خویش قرار داده است.