صومعه سومه لا با قدامت هزاران ساله اش منتظر شماست

صومعه سومه لا با قدامت هزاران ساله بر روی تپه های شرقی بحیره یی سیاه منتظر شماست

بدون چشیدن لذت کوفته آقچه آباد، ماهی قزل آلای پخته شده در کرایی طبیعی، آرد جواری و خامه ای که از پنیر محلی درست شده، این شهر را فراموش نکنید.

در منطقه شرق بحیره یی سیاه در تورکیه، بر روی کوهپایه های قاره داغ و در یک منطقه صخره ای، صومعه با شکوهی دیده می شود. و آن عبارت از صومعه سومه لا بوده است.

این صومعه، با تاریخ 1700 ساله خود یکی از قدیمی ترین و مهم ترین صومعه های تاریخی در جهان است.