ستاره های درخشان موزیمها؛ گشت و گذار در موزیم تمدنهای آناتولی

نام برخی موزیم ها در وحله اول با نام آثاری که با آن عجین شده، به ذهن خطور می کند. در این برنامه آثاری که در هر موزیم از ترکیه همچون ستاره می درخشد، معرفی و بررسی خواهد شد.

در اولین قسمت از این برنامه همراه هم در موزیم تمدن های آناتولی که میزبان مهمترین آثار تمدن های هزاران ساله در آناتولی است، به گردش خواهیم پرداخت.