شترهای نارویژی

 

یکی از خانواده ها در ناروی دو شتر دوکوهان نگهداری میکنند

Oystein Saetereng خانواده  صاحب شترها میگوید که این شترها برای زندگی در شمال بسیار مناسب هستند. شترها در برابر سرمای زیر صفر مقاوم هستند. آنها هر چیز میخورند و میتوانند آب شور بخورند به همین جهت میتوانند در شرایط آب و هوای شمال زندگی کنند