فرستادن هدایا به عروس از جانب داماد

فرستادن هدایا به عروس از جانب داماد

تقدیم هدایای فرستاده شده از جانب داماد به خانه عروس دریکی از کشور های عربی