درازترین بینی جهان، در تورکیه

محمد اوزیورک از آرتوین صاحب درازترین بینی جهان است