در جهان از 40 سال بدین طرف مسابقات پشم بری گوسفندان ادامه دارد

در جهان از 40 سال بدین طرف مسابقات پشم بری گوسفندان ادامه دارد.

مسابقات امساله پشم بری گوسفندان در جزیره اینویر کارگیل زیلاند جدید آغز گردید.

در این مسابقان که برای جهار روز ادامه خواهد داشت، از 31 کشور به تعداد بیشتر از 300 تن برای انجام مسابقه شرکت خواهند کرد.

گوسفندان با دخول پشم الود ضخیم شان از ستدیوم بدون پشم صرفا با پوست و اسکلیت بیرون میشوند.

الی روز جمعه به شکل عموم در حدود 4 هزار و 500 گوسفند پشم بری میشود.

مسابقه کننده گان در کتگوری های برش تمیز و برش سریع ارزیابی میگردند.

کسیکه موفق به انجام پشم بری در کوتاترین مدت، بیشترین تعداد گوسفندان را به شکل بسیار تمیز آن شده باشد قهرمان مسابقه اعلان میگردد.

41 مین دور مسابقات جهانی پشم بری گوسفندان دو سال بعد در فرانسه راه اندازی خواهد شد.