چهار گوشه تورکیه انتطار ترا میکشد

چهار گوشه تورکیه انتظار ترا میکشد