تولید بریکیت ناسوز از جانب انجنیران جوان زن غزه یی

.

 

به دلیل ادامه تحریمهای که از جانب اسرایئل برای عدم دسخول افزار و وسایل تعمیراتی در غزه با مشکلات بزرگی مواجه بودند، دوتن از انجنیران جوان زن غزه یی از مواد سوخت و خاکستر ان بریکیت ناسوز تولید نمودند.