نماشگاه موتر توکیو آغاز شد

این نمایشگاه تغییرات جهانی در جهت تنظیمات زیست محیطی و موترهای الکتریکی را سرعت میبخشد. موترهای الکتریکی در همه جا رایج به چشم میخورد