حقیقتا که رزق از جانب الله متعال مقرر گردیده است

حقیقتا که رزق از جانب الله متعال مقرر گردیده است