ساخت شبکه آب‌رسانی دانشگاه لغمان افغانستان توسط تیکا

آژانس همکاری وهماهنگی تورکیه شبکه آب‌رسانی به دانشگاه لغمان درشرق افغانستان رااحداث کرد

2053171
ساخت شبکه آب‌رسانی دانشگاه لغمان افغانستان توسط تیکا

مراسم افتتاحیه راه‌اندازی شبکه آب‌رسانی به دانشگاه لغمان واقع در شرق افغانستان که توسط آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه (تیکا) احداث شد در محوطه دانشگاه برگزار شد.

دراین مراسم محمد نظرعرفان رئیس روابط خارجی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان و پروفیسورمحب الله هدايت رئیس دانشگاه لغمان، اعضای هيئت علمی دانشگاه ودانشجويان حضور داشتند.

پروفسورهدایت که درمراسم افتتاحیه صحبت میکرد، گفت که دولت ومردم تورکیه دوستان واقعی افغانستان هستند.

اوبا بیان اینکه پروژه‌ای که تیکابا شعار"آب زندگی است" اجرا کرده است، نقش حیاتی درنظافت دانشگاه  ودستیابی به فضای سبزایفا میکند.

اوگفت: مااکنون لذت دسترسی به آب سالم رادرساختمان‌های اداری، مسجد، سالن غذاخوری وسایر بخشهای دانشگاه تجربه می‌کنیم.

هدایت از مردم تورکیه و تیکا به خاطر مشارکت آنها در این پروژه مهم وحیاتی تشکر کرد.

محمدنظرعرفان، رئیس روابط خارجی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان نیزاظهارداشت که افغانستان کشوری است که درچهل سال گذشته از جنگ‌های داخلی و خارجی آسیب دیده است.

عرفان بابیان اینکه موسساتی مانندتیکاآنهارا تنهانمیگذارند، خاطرنشان کرد: آب در توسعه حرف اول را میزند، بنابراین به لطف این پروژه، دانشگاه نیز توسعه خواهد یافت.

اوتاکید کردکه تورکیه پروژه های قابل توجهی راازطریق تیکادرکابل وبسیاری ازولایات دیگراجرا کرده است وازمردم تورکیه وتیکا بخاطراین پروژه های معنادارتشکرکرد.اخبار مربوطه