تاکید اردوغان بر قانون اساسی جدید

رئیس جمهور تورکیه گفت که هدف آنها قانون اساسی است که مردم را در اولویت قرار دهد، تنوع و غنای ملت را منعکس کند و به جامعه پویایی بیافزاید، نه اینکه از جامعه عقب بماند

2036504
تاکید اردوغان بر قانون اساسی جدید

رئیس جمهور تورکیه گفت که هدف آنها قانون اساسی است که مردم را در اولویت قرار دهد، تنوع و غنای ملت را منعکس کند و به جامعه پویایی بیافزاید، نه اینکه از جامعه عقب بماند

رئیس جمهور اردوغان در سمپوزیوم قانون اساسی جدید که در پایتخت انقره برگزار شد، سخنرانی کرد.

اردوغان با تاکید بر اینکه آنها از هدف خود مبنی بر تنظیم قانون اساسی جدید، مدنی، دموکراتیک، لیبرال و فراگیر به کشور دست برنداشته اند، گفت: "تا زمانی که قانون اساسی جدید را برای ملت خود آماده نکنیم، هرگزازتلاش ومبارزه دست نخواهیم کشید. این یکی ازعناصرمهم هدف قرن تورکیه مانست."

اردوغان با تاکید بر اینکه قانون اساسی کنونی با همه تغییراتی که انجام داده شده است، از تامین نیازهایمان فاصله زیادی دارد، تصریح کرد که ادامه زندگی با این قانون اساسی به باری تبدیل شده است که تحمل آن هم برای سیاست و هم برای کشور دشوار است.

رئیس جمهور اردوغان گفت: هدف ما قانون اساسی است که مردم را در اولویت قرار دهد، تنوع و غنای ملت را منعکس کند و به جامعه پویایی بیافزاید، نه اینکه از جامعه عقب بماند.اخبار مربوطه