اردوغان: «هدف ما حذف کامل سازمان‌های تروریستی ازبودن یک تهدید برای کشورمان است»

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورگفت: «هدف ما حذف کامل سازمان‌های تروریستی ازبودن یک تهدید برای کشورمان است.»

2016882
اردوغان: «هدف ما حذف کامل سازمان‌های تروریستی ازبودن یک تهدید برای کشورمان است»

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورگفت: «هدف ما حذف کامل سازمان‌های تروریستی ازبودن یک تهدید برای کشورمان است.»

 رئیس جمهوراردوغان در سخنرانی خود در جشن فارغ التحصیلان مکاتب حرفه ای پولیس که در آکادمی پولیس گولباشی در پایتخت انقره برگزارشد، با عطف توجه به این واقعیت که مشارکت در سازمان تروریستی جدایی طلب تقریباً متوقف شده است گفت:«ما مصمم هستیم دست های ملوثی را که به سوی تورکیه ازهرجایی بخواهنددراز شوند، بشکنیم، هدف ما حذف کامل سازمان‌های تروریستی ازبودن یک تهدید برای کشورمان است.»

اردوغان در بیانات خودبا تاکید بر اینکه رهایی از بلای تروریزم که توسط قدرت‌های امپریالیستی با اهداف شوم افرازمیشوند برای تورکیه بسیارمهم است، گفت: «مبارزه کامل با بلای تروریزم به عهده سربازان و افسران دلیرمان است، آنها با ابتکاراتی که درراستای تامین امنیت کشور از اقتصاد تا دموکراسی از سیاست خارجی تا وحدت و یکپارچگی ملی را انجام می‌دهند، با عث شکست تروریستها میشوند.

رئیس جمهوراردوغان در سخنرانی خود همچنین راه حل مسئله مهاجران را درمبارزه موفق با سازمان های تروریستی دانست.

اردوغان با بیان اینکه درهایش به روی همه کسانی که به تورکیه و اقتصاد آن کمک می کنند باز است، افزود: "کسانی که درگیرجرم، جنایت وبرهم زنندگان آرامش جامعه هستند وکسانی که به شکل غیرقانونی درکشورما قراردارند، اخراج میشوند، چنین  تصریح کرد: " در دو ماه گذشته 36 هزار مهاجر غیرقانونی دستگیر شدند و 16 هزار نفر از آنها اخراج شدند و موارد باقی مانده همچنان ادامه دارد، امیدوارم ما به این موضوع مطابق با فرهنگ، اعتقاد، قانون و عدالت خود رسیدگی کنیم. ما این موضوع را حل خواهیم کرد."اخبار مربوطه