دومین پرتاب ازمایشی تایفون موفقانه به پایان رسید

دومین پرتاب ازمایشی تایفون، اولین راکت بالستیک تورکیه که با منابع داخلی و ملی ساخته شده بود، با موفقیت به پایان رسید

1990399
دومین پرتاب ازمایشی تایفون موفقانه به پایان رسید

دومین پرتاب ازمایشی تایفون، اولین راکت بالستیک تورکیه که با منابع داخلی و ملی ساخته شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

پرتاب ازمایشی تایفون صبح دیروز در میدان هوایی ریزه آرتوین انجام داده شد.

اسماعیل دمیر، رئیس صنعت دفاع، تصاویری از جریان پرتاب ازمایشی تایفون را در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

انتظار می رود تایفون پس از تکمیل، دارای بردی معادل 1000 کیلومتر بوده باشد.

اولین پرتاب آزمایشی تایفون از میدان هوایی ریزه آرتوین درتاریخ  31 ماه میزان انجام شد.اخبار مربوطه