افزایش صادرات میوه و سبزیجات تورکیه در ماه اپریل

صادرات میوه و سبزیجات تورکیه درماه اپریل امسال به 235.7 میلیون دالر افزایش یافته و روسیه در صدر واردکنندگان قرار دارد

1987117
افزایش صادرات میوه و سبزیجات تورکیه در ماه اپریل

صادرات میوه و سبزیجات تورکیه درماه اپریل امسال به 235.7 میلیون دالر افزایش یافته و روسیه در صدر واردکنندگان قرار دارد.

بر اساس بیانیه صادر شده توسط فرهاد گوروز، رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه در منطقه مدیترانه تورکیه، این منطقه در ماه اپریل 32 هزار و 620 تن میوه و سبزیجات تازه صادر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: صادرات این بخش در ماه اپریل 235.7 میلیون دالر بوده است. بیشترین صادرات به روسیه صورت گرفته و پس از آن رومانیا و اوکراین قرار دارند.

او در ادامه توضیح داد: صادرات به روسیه در اپریل با 25 فیصد افزایش به 58.1 میلیون دالر، صادرات به رومانیا 35.1 میلیون دالر و به اوکراین 19.6 میلیون دالر بوده است.

به گفته گروز، ، مرچ سرخ و لیمو در ماه اپریل پیشتاز صادرات این بخش بودند که 99 میلیون دالر از این صادرات از منطقه مدیترانه انجام گرفته است.اخبار مربوطه