افزایش صادرات بخش زراعتی تورکیه در 4 ماه اول سال 2023

صادرات محصولات زراعتی تورکیه در 4 ماه اول سال با 1.6 فیصد افزایش به 11 میلیارد و 175 میلیون دالر رسید

1987119
افزایش صادرات بخش زراعتی تورکیه در 4 ماه اول سال 2023

صادرات محصولات زراعتی تورکیه در 4 ماه اول سال با 1.6 فیصد افزایش به 11 میلیارد و 175 میلیون دالر رسید

بخش زراعتی تورکیه با 11 میلیارد و 175 میلیون دالر بیشترین صادرات جنوری تا اپریل را در تمام دوران به دست آورد.

صادرات محصولات زراعتی تورکیه که در 4 ماهه اول سال 1.6 فیصد نسبت به مدت مشابه سال 2022 افزایش یافت، 13.8 فیصد از مجموع صادرات تورکیه را به خود اختصاص داده است.

از هر 10 بخش فرعی فعال در بخش زراعتی تورکیه، 3 بخش فرعی در 4 ماه اول ریکارد صادرات را شکستند.

حبوبات، غله جات، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های آن ۳ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دالر، میوه‌ها و سبزی‌های تازه یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر، زیتون و روغن زیتون با ۳۷۷ میلیون و ۱۷ هزار دالر بالاترین میزان صادرات جنوری تا اپریل در تمام دوران را انجام دادند.

از نظر کشورها، در 4 ماه اول سال، غله جات، حبوبات، دانه های روغنی و فرآورده‌ها به عراق 660 میلیون و 600 هزار دالر، بخش میوه و سبزیجات تازه به روسیه 316 میلیون و 534 هزار دالر، بخش روغن زیتون و زیتون به اسپانیا 130 میلیون و 700 هزار دالر صادر شده است.اخبار مربوطه