حدود 1023 مهاجر غیرقانونی افغانستانی از تورکیه به کشورشان بازگردانده شدند

اداره مهاجرت وزارت داخله تورکیه حدود 1023 شهروند افغانستان را که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، به کشورشان بازگرداند

1984975
حدود 1023 مهاجر غیرقانونی افغانستانی از تورکیه به کشورشان بازگردانده شدند
thumbs_b_c_384087425ce523133f333071db8680bc.jpg

اداره مهاجرت وزارت داخله تورکیه 227 شهروند افغانستان را که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، از ولایت اغری به کشورشان بازگرداند.

براساس گزارش مقامات اداره مهاجرت، ازتاریخ اول جنوری سال جاری تاکنون بطورمجموعی به تعداد 2249 تن مهاجرغیر قانونی ازولایت های ارزروم وآغری تورکیه به کشورهای شان برگردانده شده اند.

در ادامه روند استرداد مهاجران غیرقانونی بازداشتی درمراکز استرداد اتباع خارجی در ولایت آغری تورکیه، 227 مهاجر تبعه افغانستان را به کشورشان بازگردانده شدند.

مهاجران غیرقانونی تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند، توسط اداره مهاجرت وزارت داخله تورکیه با طیاره از مرکز استرداد ولایت آغری به کشورشان اعزام شدند.

این افراد به منظوراستراد به کشورشان تحت تدابیر گسترده امنیتی تیم‌های قوماندانی ژاندارم به میدان هوایی احمد خانی  ولایت آغری انتقال داده شدند.

افراد مذکورپس ازکنترول وطی مراحل پروازدرمیدان هوایی ولایت آغری با طیاره به کشورشان فرستاده‌ شدند.

همچنان به تعداد 134مهاجرغیرقانونی تبعه ای افغانستان ازولایت ارزروم تورکیه به کابل فرستاده شدند.

بایدمتذکرشد که جریان دستگیری واسترداد مهاجران غیرقانونی اتباع افغانستان وپاکستان به کشورهای متبوع شان همچنان ادامه دارد.

در این راستا، 134 مهاجر غیرقانونی شهروندافغانستان نیزروزگذشته باطیاره به کشورشان اعزام شدند.

این افراد پس از کنترول صحی در شفاخانه بوسیله ای بس‌ها از مرکز استرداد اتباع خارجی در ولایت ارزروم تحت تدابیر شدید امنیتی به میدان هوایی ارزروم انتقال داده شدند.

مهاجران غیرقانونی افغانستانی با 6 پرواز چارتر به کابل، پایتخت افغانستان بازگرانده شدند.

به گزارش مقامات اداره مهاجرت، ازتاریخ اول جنوری 2023 تاکنون ازولایت  ارزروم 2022 مهاجرت غیرقانونی به کشورهای خود مسترد شده‌اند.

براساس این گزارش، 1023 تن از این مهاجران غیرقانونی تبعه افغانستان، 344 نفر اهل پاکستان و 655 نفر نیز اتباع سایر کشورها بوده‌اند.

گفتنی است، عملیات استرداد مدیریت مهاجرت وزارت  داخله ای تورکیه در سال 2023 قاطعانه ادامه دارد.اخبار مربوطه