تولید و صادرات در صنعت موتر تورکیه

تولید و صادرات صنعت موترسازی تورکیه در 2 ماه نخست سال افزایش قابل توجهی داشت

1959039
تولید و صادرات در صنعت موتر تورکیه

تولید و صادرات صنعت موترسازی تورکیه در 2 ماه نخست سال افزایش قابل توجهی داشت. 

انجمن صنعت موتر (OSD) داده‌های مربوط به تولید و صادرات جنوری و فبروری  2023 را اعلام کرد.

بر این اساس، در 2 ماه نخست سال، مجموع تولیدات موتر با 14 فیصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 223 هزار و 796 عراده رسید. از سوی دیگر تولید موتر با افزایش 23 فیصدی به 134 هزار و 474 عراده رسید.

تولید موترهای تجاری در 2 ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 فیصد افزایش داشته است.

صادرات موتر در مدت مذکور با 8 فیصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 158 هزار و 145 عراده رسید. در این مدت صادرات موتر نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 فیصد افزایش داشته و صادرات موترهای تجاری در سطح موازی بوده است.

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان تورکیه، مجموع صادرات صنعت موترسازی در دو ماه نخست سال 2023 با سهم 12.2 فیصدی مقام اول صادرات بخش را به خود اختصاص داده است.اخبار مربوطه