استخراج نفت از میدان نفتی در ولایت شیرناق تورکیه

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی: در حال حاضر از چهار چاه در کوه گابار و اطراف آن روزانه حدود 1200 تا 1300 بشکه نفت استخراج می‌کنیم

1915960
استخراج نفت از میدان نفتی در ولایت شیرناق تورکیه

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی: در حال حاضر از چهار چاه در کوه گابار و اطراف آن روزانه حدود 1200 تا 1300 بشکه نفت استخراج می‌کنیم

فاتح دونمزوزیرانرژی ومنابع طبیعی تورکیه اعلام کرد، کشف نفت درشیرناق می‌تواندیکی ازبزرگترین اکتشافات دوره اخیر در خشکه باشد.

دونمزدریک کانال تلویزیونی خصوصی درموردفعالیت‌های اکتشاف نفت درشیرناق اطلاعاتی ارایه کرد.

دونمزبا بیان اینکه، حدود یک سال است که تحقیقات لرزه‌نگاری درمنطقه افزایش دادشده است، خاطرنشان کرد، انجام فعالیت‌های اکتشاف نفت پیش ازاین به دلایل امنیتی امکان پذیرنبود. ما اکنون تحقیقات لرزه‌‌نگاری وفعالیت‌های حفاری رادرمناطقی که توسط سربازان تورک ازترورپاکسازی شده‌اند، انجام دادیم.

دونمز با تاکید به اینکه، در حال حاضر از چهار چاه در کوه گابار و اطراف آن روزانه حدود 1200 تا 1300 بشکه نفت استخراج می‌کنیم، اظهار داشت، قصد داریم تعداد چاه‌ها در این منطقه را به 10 و یا بیشتر افزایش دهیم.

دونمزبا اشاره به اینکه، تحقیقات لرزه‌نگاری دربخش دیگری ازکوه گاباردرشرف اتمام است، گفت، این می‌تواند یکی ازبزرگترین اکتشافات دوره اخیر درخشکه باشد. نتایج این تحقیقات را نیزبعد ازپایان اعلام خواهیم کرد. 

وزیردونمزخاطرنشان کرد، نتایج فعالیت‌ها درمورد ذخایرنیزدرپایان سال ویا درآغازسال آینده اعلام خواهد شد.

وزیرانرژی ومنابع طبیعی اعلام کردکه به فعالیت‌های اکتشاف نفت درشیرناق ادامه خواهند داد.اخبار مربوطه