اردوغان: تورکیه بی‌باکانه از منافع ملی خود در همه جا دفاع می‌کند

رئیس جمهوراردوغان گفت: "ما کارهای زیادی برای انجام دادن برای این کشور داریم، خدمات بیشتری برای ارائه به این ملت داریم."

1868297
اردوغان: تورکیه بی‌باکانه از منافع ملی خود در همه جا دفاع می‌کند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه  در مراسم بیست و یکمین سالگرد تشکیل حزب عدالت و توسعه که ریاست آن را نیز بر عهده دارد، سخنرانی کرد.

رئیس جمهورتورکیه ورئیس حزب عدالت وتوسعه درنشست روسای ولایتی حزب درمقرحزب خوددر انقره پایتخت این کشورشرکت کرد.

رئیس جمهوربا بیان اینکه تورکیه حتی درسخت‌ترین شرایط به رشدخودادامه میدهد، تصریح کرد: امروزتورکیه‌ای وجودداردکه ازنظرتوسعه وکمک‌های بشردوستانه الگویی برای جهان است. امروزتورکیه‌ای وجود دارد که تاریخ می‌سازد، حماسه می آفریند ودرهرزمینه‌ای ازآموزش گرفته تا انرژی، ازحمل ونقل تا صحت عامه، ازصنایع دفاعی تا تکنالوژی، به آن غطبه می‌خورند. بدون شک همه این موفقیت‌ها متعلق به همه مابوده واثرهمه ماست.

اوگفت: ما هنوز در این کشور کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، خدمات بیشتری برای این کشور داریم، قدم های بیشتری در ساختن آینده فرزندانمان داریم. اردوغان گقت، ما هنوز کارهای زیادی برای انجام و خدمات بیشتری برای ارائه به این کشور و ملت داشته و گام‌های زیادی برای برداشتن در راستای ساختن آینده فرزندانمان داریم. ما امید فراوانی برای دادن به صدها میلیون انسان از آسیای مرکزی گرفته تا بالکان، از آفریقا تا چهار گوشه  جهان داریم که چشم و دل خود را به ترکیه معطوف کرده‌اند. ما جای بیشتری برای گسترش پل ساخته شده از گذشته تا امروز داریم. اخبار مربوطه