رئیس جمهوری اوزبیکستان هیات تورکیه را به حضور پذیرفت

میرضیایف ریاست جمهوراوزبیکستان بیانیه‌ای درزمینه بلندبردن سطح مناسبات بین دوکشورصادر کرد

1862905
رئیس جمهوری اوزبیکستان هیات تورکیه را به حضور پذیرفت

میرضیایف ریاست جمهوراوزبیکستان بیانیه‌ای درزمینه بلندبردن سطح مناسبات بین دوکشورصادر کرد

شوکت میرضیایف رئیس جمهوراوزبیکستان، مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه، محمد موش وزیر تجارت وعادل قاره سماعیل‌اوغلو وزیر حمل و نقل و زیربنا های تورکیه را به حضور پذیرفت.

بر اساس بیانیه صادره ازسوی ریاست جمهوری اوزبیکستان، هیات تورک متشکل ازمولود چاووش‌ اوغلو وزیر امورخارجه، محمد موش وزیر تجارت و عادل قاره سماعیل‌اوغلو وزیر ترانسپورت و زیربناهای تورکیه که برای شرکت دراجلاس سه‌گانه تورکیه، اوزبیکستان و آذربایجان در تاشکند به سر می‌برند، از سوی شوکت میرضیایف به حضور پذیرفته شدند.

در این دیداردرراستای توسعه هرچه بیشترهمکاری‌های چندین جانبه بین دوکشور، موضوع اجرای تفاهمات حاصله در عالی‌ترین سطح مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.   اخبار مربوطه