دو تن ازافسران اردوی تورکیه به شهادت رسیدند

شهادت دوتن ازافسران اردوی تورکیه دردرگیری مسلحانه باتروریست‌های تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در ولایت دیاربکر

1847263
دو تن ازافسران اردوی تورکیه به شهادت رسیدند

شهادت دوتن ازافسران اردوی تورکیه دردرگیری مسلحانه باتروریست‌های تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در ولایت دیاربکر

درعملیات ارن محاصره - 18 در ولایت دیاربکر تورکیه، دو تن ازافسران اردو در درگیری مسلحانه با تروریست‌های سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک به شهادت رسیدند

براساس اطلاعیه وزارت داخله، دردرگیری مسلحانه با تروریست‌ها درعملیات ارن محاصره - 18که درمنطقه روستایی اولوسوالی لیجه ولایت دیاربکرراه اندازی شد، سرافسرژاندارم اوغوزخان اردوچ، سرافسرمتخصص ژاندارم تورگوت ایچن وسرافسرمتخصص ژاندارم مصطفی جان آقدوغان مجروح شدند.

آردوچ و ایچن برغم هرگونه مداخلات طبی درشفاخانه جان به حق سپرده و به شهادت رسیدند.

واحدهای تقویتی برای شناسایی و خنثی‌سازی تروریست‌ها به منطقه اعزام شدند.اخبار مربوطه