تورکیه از نظر همه ای انرژی‌های تجدیدپذیر نصب شده در درجه پنجم اروپا قرار دارد

وزیر انرژی و منابع طبیعی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر اقلیم جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان است

1783109
تورکیه از نظر همه ای انرژی‌های تجدیدپذیر نصب شده در درجه پنجم اروپا قرار دارد

وزیر انرژی و منابع طبیعی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر اقلیم جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان است

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی گفت که تورکیه از نظر همه ای انرژی‌های تجدیدپذیر نصب شده در درجه دوازدهم جهان و پنجمین در اروپا قرار دارد.

دونمزدرسخنرانی خودپس ازنشست بامدیران انجمن‌های انرژی‌های تجدیدپذیردر انقره خاطرنشان کرد: یکی ازمهم‌ترین عوامل تغییراقلیم جهانی انتشارگازهای گلخانه‌ای در سطح جهان است و مطالعات بین‌المللی نشان داد که سرمایه‌گذاری نزدیک به 4 تریلیون دالر باید برای انتشار کربن صفر در جهان ساخته شود.

دونمز اظهار داشت که سهم اصلی در این سرمایه‌گذاری‌ها انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

دونمز با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در 20 سال گذشته 4.5 برابر افزایش یافته است، اظهار داشت: علیرغم فصل خشک سال گذشته، تا پایان جنوری 36 فیصد برق از منابع تجدیدپذیر تولید شده و ظرفیت نصب شده 53787 میگاوات رسیده است.

فاتح دونمز با بیان اینکه سهم باد و خورشید از مجموع تولید برق در تورکیه در سال گذشته 13.4 فیصد بوده است، خاطرنشان کرد: تورکیه از نظرهمه ای انرژی‌های تجدیدپذیر نصب شده در درجه دوازدهم جهان و پنجمین در اروپا قرار دارد.

دونمز افزود: ما مصمم هستیم که این حرکت را با پروژه‌های منطقه منابع انرژی تجدیدپذیر خود ادامه دهیم.اخبار مربوطه