قاره اسماعیل‌اوغلو: ماهواره تورکسات 5A در هفته اول ماه می به مدار 31 درجه شرقی خواهد رسید

وزیر ترانسپورت و امور زیربنایی تورکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجتمع تورکسات در گول‌باشی آنقره ،  به ارزیابی آخرین تحولات در خصوص ماهواره‌های تورکسات 5A، 5B و 6A پرداخت

1617119
قاره اسماعیل‌اوغلو: ماهواره تورکسات 5A در هفته اول ماه می به مدار 31 درجه شرقی خواهد رسید

وزیر ترانسپورت و امور زیربنایی تورکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجتمع تورکسات در گول‌باشی آنقره ،  به ارزیابی آخرین تحولات در خصوص ماهواره‌های تورکسات 5A، 5B و 6A پرداخت

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو وزیرترانسپورت وامورزیربنایی تورکیه اظهار داشت، ماهواره تورکسات 5A در هفته اول ماه می به مدار 31 درجه شرقی خواهد رسید.

قاره اسماعیل‌اوغلو طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مجتمع تورکسات در گول‌باشی انقره ،  به ارزیابی آخرین تحولات در خصوص ماهواره‌های تورکسات 5A، 5B و 6A پرداخت. 

وزیر ترانسپورت و امور زیربنایی تورکیه گفت: ماهواره تورکسات 5B را در ربع چهارم سال جاری به فضا پرتاب خواهیم کرد. 

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو افزود در نظر داریم ماهواره تورکسات 6A را نیز در سال 2022 به فضا پرتاب کنیم. اخبار مربوطه