تورکیه،دارای درجه هفتم اروپا در جلب بیشترین سرمایه گذاری خارجی درانرژی پاک میباشد

تورکیه با 19 پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه انرژی پاک در فهرست هفتم " کشورها با بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی در انرژی های تجدیدپذیر" دراروپا قراردارد

1416667
تورکیه،دارای درجه هفتم اروپا در جلب بیشترین سرمایه گذاری خارجی درانرژی پاک میباشد

تورکیه با 19 پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه انرژی پاک در فهرست هفتم " کشورها با بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی در انرژی های تجدیدپذیر" دراروپا قراردارد

مجله fDi، که با نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی در مقیاس جهانی، اطلاعات جدید رادراختیار سرمایه گذاران قرارمیدهد، نتایج حاصل ازبررسی "مناطق سرمایه گذاری انرژی تجدیدپذیردراروپا در سال 2020" که در Financial Times منتشر شده، را اعلام کرده است.

بر این اساس، کشورهای پیشرو در زمینه انرژی پاک، با توجه به تعداد پروژه های سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری های انرژی پاک نسبت به جمعیت، دردو دسته ارزیابی شدند.

 در تحقیقاتی در اروپا که اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بخش انرژی های تجدید پذیر در سال های 2016-2019 بررسی کرده است، کشورهایی که حداقل 5 پروژه سرمایه گذاری خارجی در این دوره را دریافت کرده اند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

تورکیه با 19 پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه انرژی تجدید پذیر، در بین 20 کشور موجود در لیست " کشورها با بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی در انرژی های تجدیدپذیر" دارای درجه هفتم میباشد.

اروپا در سال 2019 یک رهبر جهانی در سرمایه گذاری های مستقیم خارجی درموضوع انرژی پاک بود.

انگلستان نیز به عنوان اولین کشور اروپا در سرمایه گذاری های خارجی در انرژی پاک ثبت شد.

پس از انگلستان ، اسپانیا و فرانسه  قرار دارند.

براساس این نظرسنجی، که درآن سرمایه گذاریهادرمقایسه با جمعیت تحلیل میشوند، بوسنیا وهرزگوینا، فنلاند و صربستان مقام اول را کسب کردند.اخبار مربوطه