گفتگوی تیلفونی فواد اوکتای و نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی

در این دیدار، اوکتای سال نو را به سوجواوغلو و مردم جمهوری تورک قبرس شمالی تبریک گفت

1757266
گفتگوی تیلفونی فواد اوکتای و نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی

در این دیدار، اوکتای سال نو را به سوجواوغلو و مردم جمهوری تورک قبرس شمالی تبریک گفت

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور با فائز سوجواوغلو نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی از طریق تیلفون گفتگو کرد.

در این دیدار، اوکتای سال نو را به سوجواوغلو و مردم جمهوری تورک قبرس شمالی تبریک گفت.

در این دیدار که روابط دوجانبه نیز در دستور کار قرار گرفت، در خصوص تداوم همکاری‌های تورکیه و جمهوری تورک قبرس شمالی در همه زمینه‌ها توافق حاصل شد. اخبار مربوطه