افزایش 20 فیصدی صادرات تورکیه در ماه اکتوبر

صادرات تورکیه در ماه اکتوبر با 20.1 فیصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20 میلیارد و 792 میلیون دالر رسید

1740625
افزایش 20 فیصدی صادرات تورکیه در ماه اکتوبر

صادرات تورکیه در ماه اکتوبر با 20.1 فیصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20 میلیارد و 792 میلیون دالر رسید و واردات نیز با 12.8 فیصد افزایش به 22 میلیارد و 230 میلیون دالر رسید.

داده‌های موقت تجارت خارجی ماه اکتوبر که با همکاری موسسه آمار تورکیه و وزارت تجارت ایجاد شده است، اعلام شد.

بر این اساس، صادرات در محدوده تجهیزات تجارت عمومی (GTS) در ماه اکتوبر با 20.1 فیصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 20 میلیارد و 792 میلیون دالر رسید و واردات نیز با افزایش 12.8 فیصدی به 22 میلیارد و 230 میلیون دالر رسید. 

کسری تجارت خارجی در اکتوبر با 40.1 فیصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به یک میلیارد و 438 میلیون دالر کاهش یافت.اخبار مربوطه