آلتون: میزبان بیش از 500 مهمان ارزشمند از جهان تورک خواهیم بود

رئیس ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اظهار داشت که تورکیه میزبان اولین نشست مجمع رسانه های شورای تورک ها که در سال 2019 تأسیس شد،،میباشد

1723579
آلتون: میزبان بیش از 500 مهمان ارزشمند از جهان تورک خواهیم بود

فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اظهار داشت که تورکیه میزبان اولین نشست مجمع رسانه های شورای تورک ها که در سال 2019 تأسیس شد، میباشد

آلتون دیروز در حساب توییتر خود پیامی را در این مورد متن زیربه نشر رسانید:

«بنابه تصمیم شورای تورک مجمع رسانه ای شورای تورک در سال 2019 تاسیس شده بود.  افتخار داریم  که میزبان اولین نشست این مجمع هستیم. فردا با عنوان "گذشته ریشه دار، آینده قدرتمند" میزبان بیش از 500 مهمان ارزشمند از جهان تورک در استانبول خواهیم بود.»اخبار مربوطه