رئیس جمهور تورکیه گفت: تولید لوکوموتیف برقی ملی را سال آینده آغاز می‌کنیم

رئیس جمهورتورکیه با اشاره به گام‌های جدیدکشوردرزمینه حمل ونقل اعلام کردکه تولیدلوکوموتیف برقی ملی از سال آینده آغازخواهد شد

1716871
رئیس جمهور تورکیه گفت: تولید لوکوموتیف برقی ملی را سال آینده آغاز می‌کنیم

رئیس جمهورتورکیه با اشاره به گام‌های جدیدکشوردرزمینه حمل ونقل اعلام کردکه تولیدلوکوموتیف برقی ملی از سال آینده آغازخواهد شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه درسخنانی دردوازدهمین شورای حمل‌و نقل ومخابرات تورکیه درمیدان هوایی آتاترک استانبول با بیان این که تورکیه را نه درگروپ مصرف کننده درحوزه تکنالوژیهای اطلاعات بلکه درجایگاه تعقیب وتولید کننده آن قرارخواهیم داد گفت: تولید لوکوموتیف برقی ملی را سال آینده آغاز می‌کنیم.

رئیس جمهورتورکیه اظهارداشت: تورکیه به عنوان کشوری درمنطقه‌ای که شاهد تغییرات بزرگ درطول تاریخ بوده است، درروند پیش‌روی نیزبا مسئولیت رهبری این منطقه مواجه خواهد بود.

اردوغان درارتباط بابرخوردتورکیه درحوزه حمل ونقل دردوره پیش‌رو گفت: برای استفاده از فرصت‌های جدیدوکاربردبهترزیربنا‌های موجودوگسترش آن باسرمایه‌گذاری‌های جدیدمصمم هستیم. باسرمایه ‌گذاریهای انجام شده درگذرگاه‌های زمینی، تردد وسایل نقلیه 170 فیصد افزایش ومیزان سوانح جاده‌ای نیز 80 فیصد کاهش یافته است.

رئیس جمهورتورکیه بابیان این که در20سال اخیرتعداد میدان هوایی‌های داخلی خودرا از26به 56 افزایش دادیم، گفت: بنابراین تعداد میدان هوایی‌های ما با میدان هوایی‌های درحال ساخت نیز به 61 خواهد رسید. میدان هوایی استانبول در رتبه دوم بهترین میدان هوایی‌های جهان و در جایگاه نخست اروپا از لحاظ تعداد تردد در اروپا قرار دارد.اخبار مربوطه