مصطفی شنتوپ وارد روم شد

شنتوپ در سنای ایتالیا، در نشست افتتاحی اجلاس عالی گروه 20 شرکت خواهد کرد

1716119
مصطفی شنتوپ وارد روم شد

شنتوپ در سنای ایتالیا، در نشست افتتاحی اجلاس عالی گروه 20 شرکت خواهد کرد.

شنتوپ درسنای ایتالیا، درنشست افتتاحی اجلاس عالی روسای مجالس کشورهای گروه 20 شرکت میکند.

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیرتورکیه برای شرکت دراجلاس عالی روسای مجالس کشورهای گروه 20 که با میزبانی ایتالیا رئیس ادواری گروه 20 برگزارخواهدشد، واردروم پایتخت اینکشور گردید.

رئیس مجلس تورکیه ضمن سخنرانی درنشستی باعنوان"طرق مقابله بابحران‌های اجتماعی واستخدامِ ناشی ازپاندمی کرونا"، دیدارهای دوجانبه‌ای انجام خواهد داد.

مصطفی شنتوپ همچنین درنشستی باعنوان"احیای مجددرشداقتصادی ازنظرپایداری اجتماعی وزیست ‌محیطی" سخنانی ایراد خواهد کرد.

شنتوپ فردا نیزدردرنشست دیگری که درچهارچوب اجلاس عالی روسای مجالس گروه 20 وباعنوان " پایداری بعد ازپاندمی وامنیت غذایی " برگزارخواهد شد، سخنرانی خواهد کرد.اخبار مربوطه