بیش از  103میلیون و  526 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1706729
بیش از  103میلیون و  526 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 248 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  341هزار و  4آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 28 هزار و 224 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 28 هزار و 536 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 103 میلیون و 526 هزار و 811 دوز رسیده است.اخبار مربوطه