با خودکفایی در زمینه تکنالوژی حفاری، به وابستگی به خارج پایان دادیم

رئیس جمهورتورکیه تاکیدکردبابهره‌برداری ازگازبحیره ای سیاه درآینده نزدیک وابستگی‌مان به منابع خارجی کاهش می‌یابد

1682128
با خودکفایی در زمینه تکنالوژی حفاری، به وابستگی به خارج پایان دادیم

رئیس جمهورتورکیه تاکیدکردبابهره‌برداری ازگازبحیره ای سیاه درآینده نزدیک وابستگی‌مان به منابع خارجی کاهش می‌یابد. 

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه با ارتباط ویدئو کنفرانسی در مراسم سوزاندن مشعل میدان گازی ساکاریا شرکت کرد.

اردوغان، درسخنرانی خود در این مراسم گفت: امروز، گازبحیره ای سیاه راکه کشف وازصدها مترزیرزمین استخراج کردیم، برای اولین بار در محل استخراج می‌سوزانیم.

رئیس‌جمهورتورکیه ضمن اشاره به اینکه با بهره‌برداری ازگاز بحیره ای سیاه درآینده نزدیک  وابستگی‌مان به منابع خارجی رابه سطح قابل توجهی کاهش خواهیم داد افزود: "با خودکفایی که در زمینه به تکنالوژی حفاری دست یافتیم، به وابستگی به خارج پایان دادیم"

اردوغان همچنین اعلام کرد: "برای بهره برداری ازاولین فازگازبحیره ای سیاه درسال 2023 تلاش زیادی در همه زمینه‌ها در حال انجام است."

اردوغان با تاکید برقدرت تورکیه گفت: کسانی که دست دوستی تورکیه راکه قدرتمندترین کشورمنطقه ازحیث سیاسی واقتصادی است، پذیرفته وپاسخ متقابل دادندبرای همیشه پیروزشدند.اخبار مربوطه