پرفسور دکتر محمد زاهد سوباجی بعنوان مدیرعمومی جدید " تی آر تی " منصوب شد

پرفسور دکتر احمد آلبایراق بعنوان رئیس هئیت مدیره سازمان رادیوـ تلویزیون دولتی تورکیه تعیین گردید

1675499
پرفسور دکتر محمد زاهد سوباجی بعنوان مدیرعمومی جدید " تی آر تی " منصوب شد

پرفسور دکتر احمد آلبایراق بعنوان رئیس هئیت مدیره سازمان رادیوـ تلویزیون دولتی تورکیه تعیین گردید

پرفسور دکتر محمد زاهد سوباجی به مدیر عمومیی سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی تورکیه و به ریاست هئیت مدیره سازمان نیز پرفسور دکتر احمد آلبایراک منصوب شدند.

با پایان مدت ماموریت 4 ساله ابراهیم ارن، مدیرعمومی سازمان رادیوـ تلویزیون دولتی تورکیه و اعضای هئیت مدیره این سازمان تعیین شدند.

تصمیم ذی‌ربط با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و در روزنامه رسمی منتشر شد، پرفسور سوباجی بعنوان مدیرعمومی سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی و آلبایراق نیز بعنوان رئیس هئیت مدیره این سازمان منصوب گردیدند.

ابراهیم ارن در سال 2013 بصفت معاون مدیرعمومی سازمان رادیوـ تلویزیون دولتی تورکیه " تی آر تی " و در سال 2017 نیز بصفت رئیس هیئت مدیره و مدیرعمومی این سازمان منصوب گردیده‌بود.

ابراهیم ارن چهار سال بصفت معاون مدیرعمومی و چهار سال نیز بصفت مدیرعمومی و رئیس هئیت مدیره در تی آر تی خدمت نمود.اخبار مربوطه