با ختم کار گمرگی خط آهن باکو-تفلیس-قارص از مرکز لوژیستیکی قارص انجام می‌شود

سراز روز 21 می تمامی با ختم کار گمرگی کالاهای وارد و صادرشونده آینده از خط آهن باکو-تفلیس-قارص، از مرکز لوژیستیکی قارص انجام خواهد شد

1657176
با ختم کار گمرگی خط آهن باکو-تفلیس-قارص از مرکز لوژیستیکی قارص انجام می‌شود

سراز روز 21 می تمامی با ختم کار گمرگی کالاهای وارد و صادرشونده آینده از خط آهن باکو-تفلیس-قارص، از مرکز لوژیستیکی قارص انجام خواهد شد.

احمد ارسلان، نماینده حزب عدالت و توسعه از ولایت قارص در مصاحبه با خبرنگار آناتولی اعلام کرد که سراز روز 21 ماه می تمامی امور ختم کار گمرکی کالاهای عبوری از خط آهن باکو-تفلیس-قارص و همه قطارهایی که از طریق گرجستان از آسیای میانه آمده و باز می‌گردند در مرکز لوژیستیکی قارص انجام خواهد شد.

اوبا بیان اینکه تمام مراحل ختم کارگمرگی کالاهاازگمرک فعلادرمرکزمذکورصورت میگیرد، گفت: هیچ گونه ارسال کالا ازترمینال قارص انجام نمیشود ومراحل ارسال کالاچه برای قطارهایی که ازآسیای میانه می‌آیند و چه قطارهایی که از غرب به آسیای میانه می‌روند در مرکز لوژیستیکی قارص انجام می‌شود.

ارسلان با اشاره به اینکه مرکز لوژیستیک قارص با پروژه راه آهن باکو-تفلیس-کارس معنی دارتر است، تصریح کرد: به همین دلیل وقتی راه آهن باکو-تفلیس-قارص را با جمهوری آذربایجان و گرجستان شروع کردیم، برنامه‌ریزیمان مشارکت دادن قزاقستان و چین در این پروژه بود. از این مسیر تاکنون حدود 900 قطار و 1 میلیون تن بار حمل شده است. مقدار بار همه ساله دو برابر می شود و امسال در 5 ماه اول، تقریبا 230 قطار و 260 هزار تن بار از این مسیر عبور کرده. اگر ما در یک سوم سال به این رقم دست یافته باشیم امیدوارم این کار با ریکارد در طول سال ادامه یابد.

اوهمچنین با اشاره به اینکه راه آهن باکو-تفلیس-قارص ازاین پس هرساله حمل ونقل باررا بصورت تصاعدی انجام میدهد، افزود: وزارت حمل و نقل و زیربنا در حال آماده سازی برای حمل و نقل مسافر بین المللی از این مسیر است.

به گفته او با تکمیل مرحله دوم مرکز لوژیستیکی قارص، هزاران تن دیگر نیز استخدام خواهندشد.اخبار مربوطه