آغاز دوره جدید دراداره ای توسعه و همکاری اقتصادی

شرکت لطفی الوان وزیر خزانه‌داری و دارایی تورکیه از طریق ویدیو کنفرانس در نشست وزرای اداره توسعه و همکاری اقتصادی

1650305
آغاز دوره جدید دراداره ای توسعه و همکاری اقتصادی

شرکت لطفی الوان وزیر خزانه‌داری و دارایی تورکیه از طریق ویدیو کنفرانس در نشست وزرای اداره توسعه و همکاری اقتصادی

لطفی الوان وزیر خزانه‌داری و دارایی تورکیه از طریق ویدیو کنفرانس در نشست وزرای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی شرکت جست.

الوان در پیام توئیتری خود نوشت، در نشست انتظارات‌مان از دوره جدید را برزبان آوردیم.

 وزیر خزانه‌داری و دارایی گفت، برای متیاس کورمن منشی عمومی جدید آرزوی موفقیت کردیم.اخبار مربوطه