پل‌های استانبول با رنگ‌های بیرق آذربایجان نورپردازی شدند

پل‌های سلطان محمدفاتح ویاووزسلطان سلیم دراستانبول، به‌مناسبت یک صدوسومین سالگرد اعلام جمهوریت در آذربایجان با رنگ‌های بیرق کشور برادر نورپردازی شدند

1647434
پل‌های استانبول با رنگ‌های بیرق آذربایجان نورپردازی شدند

پل‌های سلطان محمدفاتح ویاووزسلطان سلیم دراستانبول، به‌مناسبت یک صدوسومین سالگرد اعلام جمهوریت در آذربایجان با رنگ‌های بیرق کشور برادر نورپردازی شدند

پل‌های سلطان محمد فاتح و یاووز سلطان سلیم در استانبول، به‌مناسبت صد و سومین سالگرد اعلام جمهوریت در آذربایجان با رنگ‌های بیرق کشور برادرآذربایجان نورپردازی شدند.

این پل‌ها که در روزهای مهم با رنگ‌های مختلف نورپردازی می‌شوند، این بار به رنگ‌های سرخ، آبی و سبز ملبس و تزیین یافتند .

نورپردازی تا ساعات صبح ادامه یافت.اخبار مربوطه