اگرهمه چیزباموفقیت پیشروی کند ما واکسن خود را درتکنالوژی VLP در پاییز تولید خواهیم کرد

مصطفی وارانک وزیرصنایع وتکنالوژی تورکیه طی سخنانی دریک کانال تلویزیونی، به ارائه توضیحاتی درزمینه تولید واکسن‌ها و ادویه جان ملی در مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا پرداخت

1630733
اگرهمه چیزباموفقیت پیشروی کند ما واکسن خود را درتکنالوژی VLP در پاییز تولید خواهیم کرد

مصطفی وارانک وزیرصنایع وتکنالوژی تورکیه طی سخنانی دریک کانال تلویزیونی، به ارائه توضیحاتی درزمینه تولید واکسن‌ها و ادویه جان ملی در مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا پرداخت

مصطفی وارانک وزیرصنایع وتکنالوژی تورکیه در مورد کاندیدای واکسن براساس ذرات شبیه ویروس (VLP) گفت: " اگرهمه چیزباموفقیت پیشروی کند ما واکسن خود را درتکنالوژی VLP در پاییز تولید خواهیم کرد."

اوبا تأکید براینکه 7 مطالعات مختلفی در جهت توسعه واکسن درکشورانجام شده است، افزود "در این میان، یک مطالعه واکسن ابتکاری مبتنی برذرات شبیه ویروس به نام VLP وجود دارد و مطالعات انسانی در4 کشوردرسرتاسر جهان انجام شده است، که من نیز داوطلب هستم. واکسن VLP آزمایشات انسانی را آغاز کرده است، مطالعات مرحله 1 درحال کاربر روی نامزد واکسن غیرفعال در قیصری هستیم. آنها در پایان مطالعه فاز 2 قراردارند."

وارانک تصریح کرد اگر مطالعه واکسن VLP موفقیت آمیز شود، " ما می‌توانیم واکسنی بااثربخشی و محافظت بسیار بهترودرشرایط مناسب تولید کنیم. اگرهمه چیزباموفقیت پیشروی کند ما واکسن خود را درتکنالوژی VLP در پاییز تولید خواهیم کرد."اخبار مربوطه