دارایی‌های 377 تن از اعضای سازمان‌های تروریستی در تورکیه توقیف شد

اموال و دارایی‌های 377 تن از اعضای سازمان تروریستی فتو، داعش، پ ک ک/ ک ج ک و د ح ک پ ج، در تورکیه توقیف شد

1616585
دارایی‌های 377 تن از اعضای سازمان‌های تروریستی در تورکیه توقیف شد

اموال و دارایی‌های 377 تن از اعضای سازمان تروریستی فتو، داعش، پ ک ک/ ک ج ک و د ح ک پ ج، در تورکیه توقیف شد

تصمیم وزارت خزانه‌داری و دارایی در اینباره در روزنامه رسمی به دست نشر سپرده شد.

در بین 205 تن از اعضای سازمان تروریستی فتو که دارایی‌هایشان توقیف شده، اسم فتح الله کولن سرکرده این سازمان تروریستی نیز به چشم می‌خورد. 

در این لیست اسامی حمدی آقین ایپک، اکرم دومانلی، هدایت قاره جه، عبدالله آیماز، احمد کوروجان، جمال اوشاق، جودت تور‌یولو، مصطفی اوزجان، مصطفی یشیل، اوندر آیتاچ و شریف علی تک‌آیلان نیز جای دارد. 

اموال و دارایی‌های 77 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک / ک ج ک نیز توقیف شده و در این لیست اسامی مراد قاره ییلان سرکرده این سازمان، علی حیدر قایتان، جمیل باییق، دوران قلقان، حولیا اوران، فحمان حسین و فرهادعبدی شاهین وجود دارد. 

در بین 9 تن از اعضای سازمان تروریستی د ح ک پ ج نیز موسی آش‌اوغلو و حسین فوضی هستند.

 علاوه بر دارایی‌های 86 تن از اعضای سازمان تروریستی داعش نیز توقیف شد. اخبار مربوطه