حماسه سری‌قمیش - یاد شهدای عزیز گرامی باد

حتی اگر 106 سال نیز گذشته باشد، یاد شهدای عزیز مان زنده است

1550146
حماسه سری‌قمیش - یاد شهدای عزیز گرامی باد

حتی اگر 106 سال نیز بگذرد، یاد شهدای عزیز مان زنده است.

هر سال برنامه‌هایی به سرپرستی وزارت جوانان و ورزش به یاد شهدایمان برگزار میگردد.

امسال نیزبا اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از شیوع کروناویروس، با تعداد کمی شرکت کننده، این مراسم در روزهای 8 و 10 جنوری برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه