کمکهای تیکا به پرورشگاه سرپل در افغانستان

آژانس همکاری وهماهنگی تورکیه (تیکا) به پرورشگاه ولایت سرپل درشمال افغانستان کمک تجهیزاتی کرد

1494317
کمکهای تیکا به پرورشگاه سرپل در افغانستان

آژانس همکاری وهماهنگی تورکیه (تیکا) به پرورشگاه ولایت سرپل درشمال افغانستان کمک تجهیزاتی کرد

در بیانیه‌ دفتر تیکا در مزار شریف آمده است، برای 60 تن از اطفال و نوجوانانی که در پرورشگاه سرپل زنده گی میکنند،  کمک وسایل مورد استفاده انها مانند تخت تختخواب، لحاف، دوشک وبالشت با کمد لباس تامین گردید.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه تیکا که با این کمکهایش باعث شادی ومسرت اطفال و نوجوانان بدون سرپرست درپرورشگاه ولایت سرپل شد،  تصریح گردید که، آژانس تیکا این مکان را با وسایلی که باید در یک پرورشگاه مدرن یافت شود تجهیز کرده و آن را در اختیار ایشان قرار داد و بدبن ترتیب یک محیط سالم وامن برای یتیمانی که در پرورشگاه اقامت دارند فراهم شد.اخبار مربوطه