پرواز موفقیت‌آمیز طیاره بدون سرنشین آًقسونگور

آًقسونگوربرای اولین باربا 12 عددمهمات MAM-L بیش از1روزپروازوظیفوی را ابه شکلی موفقیت‌آمیز نجام داد

1493186
پرواز موفقیت‌آمیز طیاره بدون سرنشین آًقسونگور

آًقسونگوربرای اولین باربا 12 عددمهمات MAM-L بیش از1روزپروازوظیفوی را ابه شکلی موفقیت‌آمیز نجام داد

طیاره بدون سرنشین آًقسونگورکه توسط صنایع هوانوردی و فضایی تورکیه (توساش) طرح و تولید شده است، برای اولین باربا تمام ظرفیت حمل مهمات، درارتفاع 20 فت به مدت بیش ازیک روز پرواز کرد. 

توساش اعلام کرد، فعالیت‌های مربوط به آًقسونگور با تمام سرعت ادامه دارد. 

آًقسونگور که قبلا به مت 49 ساعت در هوا بود، با دیگر امکانات و قابلیت‌هایش نیز جلب دقت می‌کند. 

آًقسونگور که با ظرفیت حمل بار مفید بالای 750 کیلوگرامی می‌تواند مأموریت‌های اطلاعاتی، نظارتی، شناسایی و حمله را در تمامی شرایط آب و هوایی به طور شبانه‌روز انجام دهد، این بار با 12 مهمات MAM-L ساخته شده توسط راکت‌سان به مدت 28 ساعت پرواز کرد.

آًقسونگور برای اولین بار با 12 عدد مهمات MAM-L بیش از 1 روز پرواز وظیفوی را انجام داد.اخبار مربوطه