وزیر صنعت و تکنالوژی تورکیه راجع به سیاست‌های جدید صنایع

مصطفی وارانک گفت: امروز همه شاهد جایگاه تورکیه در سیاست‌های جدید صنایع، رونق صنعت و توسعه تکنالوژی خواهند بود

1481446
وزیر صنعت و تکنالوژی تورکیه راجع به سیاست‌های جدید صنایع

مصطفی وارانک گفت: امروز همه شاهد جایگاه تورکیه در سیاست‌های جدید صنایع، رونق صنعت و توسعه تکنالوژی خواهند بود

مصطفی وارانک، وزیر صنعت و تکنالوژی تورکیه راجع به سیاست‌های جدید صنایع کشور بیاناتی ایراد نموده و چنین گفت:

امروزهمه شاهد جایگاه تورکیه در سیاست‌های جدید صنایع، رونق صنعت و توسعه تکنالوژی خواهند بود.

برنامه جهش صنعتی متمرکز بر تکنالوژی٬ اهرام اصلی تحول ساختاری در بخش تولید خواهد بود و صنایع تورکیه را به قله جدیدی خواهد رسانید.

با مرکز تکنالوژی MESS که افتتاح کردیم کشورمان دارای یکی از بزگترین مراکز توسعه و تحول دیجیتال جهان خواهد شد.اخبار مربوطه