حضور وزیر دفاع ترکیه در سرحدات بلغاریا و یونان

وزیر دفاع و فرماندهان همراه او برای انجام بازرسی هایی به ولایت ادرنه ترکیه رفتند

1465126
حضور وزیر دفاع ترکیه در سرحدات بلغاریا و یونان

وزیر دفاع ترکیه خلوصی آکار و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه ضمن حضور در مرزهای یونان و بلغاریا ارزیابیهایی را انجام دادند.

 آکار و فرماندهان همراه او برای انجام بازرسی هایی به استان ادرنه ترکیه رفتند.

آنان همچنین اقدام به بررسی اوضاع نیروهای مرزی مستقر در مرزهای یونان و بلغاریا در این ولایت نمودند.اخبار مربوطه