روزنامه انگلیسی د تلگراف عکس موتر ملی تورکیه را منتشر کرد

د تلگراف دربین "عکسهای روز" خود به عکس کارخانه تولید موتر ملی تورکیه نیزجای داد

1459898
روزنامه انگلیسی د تلگراف عکس موتر ملی تورکیه را منتشر کرد

د تلگراف دربین "عکسهای روز" خود به عکس کارخانه تولید موتر ملی تورکیه نیزجای داد

روزنامه انگلیسی د تلگراف به عکس کارخانه تولید موترملی تورکیه دربین " عکسهای روز "خود جای داد.

موتر ملی تورکیه به جب توجه مطبوعات خارجی ادامه می دهد.

اخیرا روزنامه دتلگراف، عکسی ازمراسم آغازاحداث کارخانه انجنیری، طراحی وتولید گروه کارآفرین موتر تورکیه به اشتراک گذاشت.

تصویری که ازسوی خبرگزاری آناتولی منتشرشده دربین عکسهای روز روزنامه د تلگراف بنمایش گذاشته شد.  

گورجان قاره قاش مدیرارشد این گروه گفته بود، کارخانه ای که دریک محوطه بسته 230 هزار مترمربعی در اراضی بوسعت 1 اعشاریه2 میلیون مترمربع احداث خواهد شد، از ظرفیت تولید 175 هزاردستگاه موتردرسال برخورداربوده و 4 هزارو 300 تن دراین کارخانه مشغول بکارخواهند شد.اخبار مربوطه