یکی از هر بیست بار هوایی در جهان از سوی تورکیش کارگو حمل میشود

شرکت حمل و نقل هوایی تورکیه، تورکیش کارگو، با افزایش سهم بازار حمل و نقل هوایی بین المللی به میزان 5 فیصد، یکی از 20 بار حمل و نقل هوایی در جهان را حمل کرد

1452696
یکی از هر بیست بار هوایی در جهان از سوی تورکیش کارگو حمل میشود

شرکت حمل و نقل هوایی تورکیه، تورکیش کارگو، با افزایش سهم بازار حمل و نقل هوایی بین المللی به میزان 5 فیصد، یکی از 20 بار حمل و نقل هوایی در جهان را حمل کرد

شرکت حمل و نقل هوایی تورکیه، تورکیش کارگو، با افزایش سهم بازار حمل و نقل هوایی بین المللی به میزان 5 فیصد، یکی از 20 بار حمل و نقل هوایی در جهان را حمل کرد.

بر اساس بیانیه صادره از مشاورت رسانه ای شرکت خطوط هوایی تورکیه، طی روند پاندمی که در کل جهان محسوس بود، بازار حمل و نقل هوایی بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و  بامحدودیتهایی جدی روبرو شد و طی ماههای جنوری تا می، به میزان 18 فیصد کاهش یافت.

شرکت باربری هوایی تورکیه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، در میزان بار تغییری نداشت و به عنوان زنجیر تدارکات بین المللی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات در حمل و نقل باری، وظیفه یک پل را انجام داد.

بر اساس داده های ماه می WACD، برقرار کننده ارتباط اطلاعاتی باربری هوایی بین المللی، شرکت حمل و نقل تورکیه با افزایش 5 فیصدی سهم خود، یکی از هر 20 بار هوایی جهان را حمل کرده است.

تورکیش کارگو به فعالیتهای خود برای حمل و نقل موادغذایی، تجهیزات کمکی، ماسک و تجهیزات صحی به سرتاسر جهان  به شکل  زنجیره تهیه ادویه، بدون وقفه ادامه میدهد.اخبار مربوطه