شورای عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان: ایاصوفیه به مسجد تبدیل شود

شورای عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان اعلام کرد، باز کردن ایاصوفیه را برای عبادت آرزو می کنیم

1452675
شورای عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان: ایاصوفیه به مسجد تبدیل شود

شورای عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان اعلام کرد، باز کردن ایاصوفیه را برای عبادت آرزو می کنیم

شورای عالی مشاوره انجمن همبستگی بین المللی مسلمانان (UMAD) اعلام کردند که ، باز شدن ایاصوفیه را برای عبادت آرزو می کنیم.

در بیانیه ای که از طرف شورای عالی مشورتی UMAD ارائه شده، بیان شده است که شورای عالی مشاوره، که برای بحث و بررسی دستور کار معمول تشکیل جلسه داده است، در مورد باز کردن ایاصوفیه برای عبادت مذاکره کرده اند که همیشه به روز و مهم است.

در این بیانیه با ذکر اینکه چنین فیصله بعمل آمد که، نظر مشترک مان در طول جلسه درمورد ایاصوفیه با جنبه های تاریخی، مذهبی، ملی، فرهنگی و واقعی آن بدست مورد تثبیت و تایید قرار گرفت٬ بناء متن زیر را به اشتراک عموم میگذاریم:

"ما به عنوان شورای عالی مشورتی UMAD و مدیریت UMAD، به دور از هرگونه مشاجره سیاسی - پس از فتح ولایت اسنانبول، در روز جمعه 29 ماه ثور 1453، از سوی فاتح سلطان محمد خان، آن را به عنوان نشانه فتح به مسجد تبدیل کرد و نماز جمعه برگزار گردید و سپس به عنوان مسجد وقف شده است، دوباره برای عبادت گشوده شود و از آن برای دعای نیاکان اجداد و ملت اظهار سپاسگزاری  شود. "اخبار مربوطه