حمایت نمایندگان آلمان از عادی شدن توریزم با تورکیه

سخنگویان سیاست خارجی احزاب ائتلاف اقتدار در آلمان از مذاکرات عادی شدن توریزم با تورکیه حمایت بعمل آوردند

1451548
حمایت نمایندگان آلمان از عادی شدن توریزم با تورکیه
۱.jpg
۳.jpg
۴.jpg
۵.jpg

سخنگویان سیاست خارجی احزاب ائتلاف اقتدار در آلمان از مذاکرات عادی شدن توریزم با تورکیه حمایت بعمل آوردند.

نیلس اشمیت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات ها، یورگن هارت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی و جودت یلماز معاون رهبر حزب عدالت و توسعه تورکیه طی اجلاسی در برلین، دستور کار را مورد ارزیابی قرار دادند.

نیلس اشمیت نماینده مجلس از حزب سوسیال دموکراتها با اشاره براینکه، امیدوارم که روابط اتحادیه اروپا و تورکیه در دوره ریاست ادواری آلمان بر اتحادیه توسعه بیابد، اظهار داشت، انتظار داریم که با تامین موفقیت در مبارزه با کووید19 ، در روزهای آینده آلمان هشدار سیاحت را لغو بکند.

اشمیت گفت، تصور می کنم که امسال برای سیاحت به تورکیه خواهم رفت. شاید ظرف دو سه هفته آینده تغییراتی در هشدار سیاحت انجام گرفته و آرزوی من هم تحق بیابد.

یورگن هارت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی نیز ضمن اظهار خشنودی از ادامه دیالوگ بین تورکیه و آلمان در زمینه گردشگری، گفت، اگر راهی برای کاهش دادن محدودیتهای سیاحت بین آلمان و تورکیه پیدا بکنیم، هم برای صدها هزار تورک تبار در آلمان و هم برای صدها هزار آلمانی که تعطیلات خود را در تورکیه سپری می کنند، نافع خواهد بود.

جودت یلماز نیز ضمن ترزوی موفقیت برای آلمان در دوره ریاست ادواری بر اتحادیه اروپا، گفت، تصور می کنم که در این دوره در روابط تورکیه و آلمان به سطح بسیار مثبتی خواهیم رسیم.اخبار مربوطه