خانم متشبثی در تورکیه دهکده توریستی ساخت

الف یشرخانی که با حمایت نقدی دولت دهکده توریستی ساخته و رویای دیرین خود را تحقق بخشید

1448342
خانم متشبثی در تورکیه دهکده توریستی ساخت

الف یشرخانمی که با حمایت نقدی دولت دهکده توریستی ساخته و رویای دیرین خود را تحقق بخشید

الف یشر یکی از خانمهای اهل تورکیه‌ با حمایت نقدی وزارت زراعت و جنگلداری کشور در راستای برنامه‌های «حمایت از توسعه مناطق روستایی و دشت‌ها» دهکده توریستی احداث کرده و رویای خود را تحقق بخشید.

او در این باره به خبرنگار «آناتولی» می‌گوید: با ساختن این دهکده که از 25 خانه بونگلاو با ظرفیت 50 تخت تشکیل میشود، به رویای خود دست یافتم و علاوه بر آن اشتغال‌زایی نیز ایجاد کردم.

الف به سخنان خود چنینی ادامه میدهد: قبلادر این نزدیکی‌ها رستوران غذاهای محلی داشتم. اغلب مشتریان درخواست می‌کردند که چنین پروژه‌ای راه‌اندازی کنیم که اکنون آن را عملی کردم.

او می‌گوید: من در واقع در رویاهای خود دنبال چنین پروژه‌ای بودم، که در نهایت در اینجا با حمایت دولتی با 50 فیصد کمک نقدی توانستم آن را عملی نمایم.

به گفته او، مصارف ساخت این دهکده حدود 4 میلیون لیره بوده و با توجه به اینکه هنوز یک سال از تاسیس آن می‌گذرد، 70 فیصد ظرفیتش تکمیل شده است.اخبار مربوطه